Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.bonzoo.pl prowadzony jest przez Martę Majewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BON ZOO Marta Majewska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalność: ul. Rubinowa 10A, 66 – 415 Kłodawa, numer NIP: 113-244-77-50, numer REGON: 080383467.

2. Dane kontaktowe:

Biuro, siedziba Firmy:

BON ZOO

ul. Rubinowa 10A, 66 – 415 Kłodawa

Adres korespondencyjny (sklep, magazyn, obsługa reklamacji):

BON ZOO Marta Majewska

ul. Kostrzyńska 168, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski

Poczta elektroniczna: biuro@bonzoo.pl lub bonzoo@onet.pl

Kontakt telefoniczny:

Tel. kom.: 885 191 007 lub 721 601 602 (koszt połączenia wg stawki operatora)

Tel. stacjonarny: 95 725 05 15 (koszt połączenia wg stawki operatora)

Godziny pracy: Pon. – Pt. 8: 00 – 16: 00

 

3. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień,

Konsument zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży,

Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym http://www.bonzoo.pl

Sprzedawca/Usługodawca – Marta Majewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BON ZOO Marta Majewska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Rubinowa 10A, 66 – 415 Kłodawa, numer NIP: 113-244-77-50, numer REGON: 080383467.

4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki pdf (http://get.adobe.com.pl/pl/reader)

5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

możliwość zapoznania się z ofertą Sprzedawcy,

rejestracja i udostępnienie funkcjonalności Konta dla Usługobiorców,

składanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży na odległość.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz inne właściwe przepisy.

§ 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:

posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego,

aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

aktywne konto poczty elektronicznej,

system operacyjny Windows 7, 8, 10, Vista, Linux, IOS, Android,

przeglądarka internetowa: Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera,

włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,

minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.

 

3. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym jak i pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną, Usługobiorca powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

5. Usługodawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Sklepu dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Włączenie plików cookies jest niezbędne do korzystania z usług Sklepu. Usługobiorca ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia, w takim wypadku korzystanie ze strony Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają działania plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.

§ 3 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji i wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego pod adresem http://www.bonzoo.pl/user/loginUser. Rejestrując Konto należy podać adres e-mail, hasło oraz kliknąć na przycisk „Załóż Konto”.

2. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym. W celu zakończenia procedury rejestracyjnej, należy kliknąć w link aktywacyjny załączony w mailu. Usługobiorca, który dokonał rejestracji Konta, ma dostęp do panelu administracyjnego „Moje Konto”.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

4. Usługobiorca ma możliwość odzyskania danych do panelu „Twoje Konto” w postaci ustanowienia nowego hasła. W tym celu należy w zakładce „Logowanie” kliknąć na przycisk „Przypomnij hasło”, następnie należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji Konta oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Na adres e-mail Usługobiorcy, zostaje wysłana wiadomość zawierająca link umożliwiający zmianę hasła.

5. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Usługobiorca w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: biuro@bonzoo.pl lub w formie pisemnej na adres: BON ZOO Marta Majewska, ul. Kostrzyńska 168, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski.

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym, gdy Usługobiorca prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska) a także w przypadku, gdy nastąpi zamknięcie lub likwidacja Sklepu internetowego. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

§ 4 Składanie zamówień

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt, który zamierzamy nabyć i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie zostaje wyświetlona zawartość koszyka, z możliwością aktualizacji koszyka (zmniejszenie/zwiększenie lub usunięcie produktu). Na tym etapie dokujemy wyboru formy dostawy jak i formy płatności a także podajemy dane do wysyłki tj. imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail oraz klikamy na przycisk „Przejdź do potwierdzenia”.

3. Po skompletowaniu całości zamówienia, Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz załącznikiem w postaci niniejszego regulaminu.

§ 5 Ceny towarów

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

3. W związku z zawarciem umowy sprzedaży Sprzedawca wystawia stosowny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży tj. paragon lub fakturę VAT, które dostarczane są do Klienta wraz z towarem.

§ 6 Sposoby i terminy płatności za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayU,

płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayPal,

płatność kartą przy użyciu terminala (opcja dostępna wyłącznie dla zamówień na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i miejscowości ościennych),

płatność za pobraniem u kuriera przy odbiorze przesyłki,

 

Regulamin_BONZOO_docx

Regulamin_BONZOO_pdf